พาสปอร์ต

พาสปอร์ต

พาสปอร์ต รุ่น 10 ปี

พาสปอร์ต

พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยในพาสปอร์ตจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง PG SLOT ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา หรือที่เรียกกันว่า วีซ่า

หนังสือเดินทาง มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  1. หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด

 2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ PGSLOT สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน

 3. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว Joker gaming หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล

 4. หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว ตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

การทำพาสปอร์ตใหม่ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว Super slot ด้วยทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเปิดเผยว่าจะจัดทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ และจะเพิ่มรุ่นที่มีระยะเวลาการหมดอายุของเล่มพาสปอร์ตเป็น 10 ปี ด้วย

พาสปอร์ต

อัตราค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน

1. อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

          – สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500 บาท
          – สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000 บาท
          – สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง) slotxo ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ

          – สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000 บาท
          – สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200 บาท ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ
5. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100 บาท

พาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ cartoonhub
  • การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม

กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่ต่างออกไป ดังนี้

  • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ Ufabet และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย
  • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
  • ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา joker slot ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ UFABET 911
พาสปอร์ต

ความพิเศษต่างๆ ของพาสปอร์ตรุ่นใหม่

 1. ด้านความปลอดภัย เช่น การสแกนภาพใบหน้า 3 จุด ลายเซ็นนูน และมาตรฐาน ICAO (The International Civil Aviation Organization) นอกจากนี้ยังมีแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์อยู่ด้านในของปกพาสปอร์ตสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย

 2. ด้านความสวยงาม มีการออกแบบรูปเล่มใหม่ให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เว็บตรง สล็อต เช่น ใช้ลายประจำยาม ซึ่งเป็นศิลปะลายไทยพื้นบ้าน ปกหน้า-หลังมีเฉดสีน้ำตาลเข้ม ปกด้านในเป็นรูปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปกหลังด้านในเป็นรูปยักษ์วัดแจ้ง มีตราบัวแก้วที่สวยงามของกระทรวงการต่างประเทศ ลายช้างน้อยยกงวงขึ้นไชโย และในแต่ละหน้าจะเป็นภาพสะท้อนยุคสมัยของไทยตั้งแต่สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

บทความอื่นๆทั่วไป : โรคซึมเศร้า

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

pgslot365