joker gaming

WWW.JOKER.GAME

สล็อต สล็อตออนไลน์ SLOT ONLINE สมัคร ฝาก ถอน ผ่านระบบอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์
slotxo

WWW.SLOTXO.GAME

สล็อต สล็อตออนไลน์ SLOT ONLINE สมัคร ฝาก ถอน ผ่านระบบอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์
pgslot

WWW.PGSLOT.GAME

สล็อต สล็อตออนไลน์ SLOT ONLINE สมัคร ฝาก ถอน ผ่านระบบอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์

พาสปอร์ต

พาสปอร์ต

พาสปอร์ต รุ่น 10 ปี

พาสปอร์ต

พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยในพาสปอร์ตจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง PG SLOT ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา หรือที่เรียกกันว่า วีซ่า

หนังสือเดินทาง มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  1. หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด

 2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ PGSLOT สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน

 3. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว Joker gaming หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล

 4. หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว ตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

การทำพาสปอร์ตใหม่ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว Super slot ด้วยทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเปิดเผยว่าจะจัดทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ และจะเพิ่มรุ่นที่มีระยะเวลาการหมดอายุของเล่มพาสปอร์ตเป็น 10 ปี ด้วย

พาสปอร์ต

อัตราค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน

1. อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

          – สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500 บาท
          – สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000 บาท
          – สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง) slotxo ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ

          – สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000 บาท
          – สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200 บาท ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ
5. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100 บาท

พาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
  • การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม

กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่ต่างออกไป ดังนี้

  • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ Ufabet และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย
  • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
  • ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา joker slot ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ UFABET 911
พาสปอร์ต

ความพิเศษต่างๆ ของพาสปอร์ตรุ่นใหม่

 1. ด้านความปลอดภัย เช่น การสแกนภาพใบหน้า 3 จุด ลายเซ็นนูน และมาตรฐาน ICAO (The International Civil Aviation Organization) นอกจากนี้ยังมีแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์อยู่ด้านในของปกพาสปอร์ตสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย

 2. ด้านความสวยงาม มีการออกแบบรูปเล่มใหม่ให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เว็บตรง สล็อต เช่น ใช้ลายประจำยาม ซึ่งเป็นศิลปะลายไทยพื้นบ้าน ปกหน้า-หลังมีเฉดสีน้ำตาลเข้ม ปกด้านในเป็นรูปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปกหลังด้านในเป็นรูปยักษ์วัดแจ้ง มีตราบัวแก้วที่สวยงามของกระทรวงการต่างประเทศ ลายช้างน้อยยกงวงขึ้นไชโย และในแต่ละหน้าจะเป็นภาพสะท้อนยุคสมัยของไทยตั้งแต่สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

บทความอื่นๆทั่วไป : โรคซึมเศร้า

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

pgslot365

อัพเดทล่าสุด : 22 กันยายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)