กา รุณ ยฆาต

กา รุณ ยฆาต

กา รุณ ยฆาต หมายถึง?

กา รุณ ยฆาต (Euthanasia) เป็นคำศัพท์ทางนิติศาสตร์ บางทีอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า กรุณาฆาต (Mercy Killing) เป็นคำศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า PG SLOT แพทยานุเคราะหฆาต (Physician-assisted suicide) นั้นหมายความว่าความประพฤติอยู่ 2 อย่าง อันเป็นต้นว่า

 • วิธีการทำให้บุคคลตายโดยตั้งใจด้วยแนวทางที่ไม่ร้ายแรง หรือแนวทางที่ทำให้บุคคลนั้นตายอย่างสะดวก
 • การยกเว้นการช่วยเหลือเกื้อกูล หรือการดูแลและรักษาบุคคล โดยปลดปล่อยให้ตายลงไปเองอย่างสงบเงียบ

ความประพฤติปฏิบัติพวกนี้ก็เพื่อเป็นการยับยั้งความเจ็บสุดแสนรุนแรงของบุคคลนั้น หรืออยู่ในเรื่องที่บุคคลนั้นป่วยด้วยโรคที่ไม่มีซึ่งแนวทางบำบัดรักษา อย่างไรก็ดี “การการุณยฆาต”

ยังคงเป็นการทำที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในบางประเทศ ซึ่งมีคนที่ไม่เห็นพ้องกับการฆ่าคนภายในแนวทางดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งมีความคิดเห็นว่าเป็นการทำที่เป็นบาป นอกเหนือจากนี้ การุณยฆาต ยังบางทีอาจเป็น PG SLOT กระบวนการทำให้สัตว์ตายด้วยแนวทางในข้างต้นได้อีกด้วย

จำพวกของการุณยฆาต

แยกประเภทตามจำพวกของเจตนา

 • บุคคลนั้นกำเนิดลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้อย่างร้ายแรง หรือบางทีอาจได้รับทุกข์ทรมาณจากความป่วยไข้ ส่งผลให้สามารถบอกเจตนาให้บุคคลอื่นกระทำการุณยฆาตแก่ตนได้ ซึ่งในการนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตด้วยความเต็มใจสมัคร” หรือ “การุณยฆาตเจตนา” (Voluntary Euthanasia)
 • ถ้าเป็นในกรณีที่บุคคลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมิได้อยู่ในฐานะที่จะบอกเจตนา ยกตัวอย่างเช่น มีผู้แทนตามเหตุผล ซึ่งก็คือ ทายาทโดยธรรม ผู้ใช้อำนาจดูแล ผู้รักษา PGSLOT หรือผู้บำรุงรักษาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไปจนกระทั่งศาลบางทีอาจพินิจพิเคราะห์ใช้อิทธิพลตกลงใจให้กระทำการุณยฆาตแก่บุคคลนั้นแทนได้ การนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตโดยไม่ได้เจตนา” หรือ “การุณยฆาตโดยไม่เต็มใจ” (Involuntary Euthanasia)

แต่ การการุณยฆาตโดยไม่ประสงค์ยังคงเป็นที่คัดค้านในเรื่องของความเป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะไม่มีแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายมั่นอกมั่นใจได้ว่าคนไข้อยากที่จะให้กระทำการุณยฆาตแก่ตัวเองจริงๆ

แบ่งตามกระบวนการที่ลงมือ

 • “การุณยฆาตเชิงรับ” (Passive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการตัดการดูแลรักษาของคนไข้ ซึ่งวิธีการแบบนี้ได้เรื่องเห็นด้วยเยอะที่สุดแล้วก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันให้สถานพยาบาลหลายที่
 • “การุณยฆาตเชิงรุก” (Active Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการให้สาร หรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรีบให้ผู้เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิต โดยแนวทางลักษณะนี้ยังคงเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ในขณะนี้
 • “การุณยฆาตเชิงสงบ” Joker gaming (Non-aggressive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ทำโดยการหยุดให้เหตุสำหรับเพื่อการดำรงชัวิตแก่คนป่วย แนวทางนี้ก็ยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ในขณะนี้เหมือนกัน

การแบ่งแบบอื่นๆ

จากข้อมูลในพจนานุกรมข้อบังคับของ เฮนรี แคมป์กางล กางล็ก (Black’s Law Dictionary) เข้าได้แยกเป็นชนิดและประเภทผู้กระทำรุณยฆาตไว้คล้ายกับสองจำพวกที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในข้างต้น อย่างเช่น

 • “การุณยฆาตโดยตัดการดูแลและรักษา” (Passive Euthanasia หรือ Negative Euthanasia)เป็นการปลดปล่อยให้คนป่วยตายลงไปเอง (Letting the patient go) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้รหัส “90” (เก้าศูนย์) บันทึกลงในข้อมูลการดูแลและรักษา Super slot สื่อความหมายว่าผู้เจ็บป่วยคนนี้ไม่อยากให้กระทำการรักษาอีกต่อไป และไม่จำต้องช่วยยืดยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายอีก ปลดปล่อยให้ตายไปอย่างสบายๆ
 • “การุณยฆาตโดยรีบให้ตาย” (Active Euthanasia หรือ Positive Euthanasia) แบ่งได้เป็น 3 จำพวกย่อย เช่น
 • “การุณฆาตโดยเจตนารมณ์แล้วก็โดยตรง” (Voluntary and Direct Euthanasia)หมายถึงการที่คนเจ็บเลือกที่จะฆ่าจองตัวเอง (Chosen and Carried out by the patient) เป็นต้นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขวางยาที่มีจำนวนมากเกินขนาดจนถึงทำให้ผู้ยาตัวนี้เข้าไปกำเนิดตายได้ หรือบางทีอาจวางยาที่เป็นพิษเอาไว้ใกล้ๆเพศผู้ป้วยให้ตกลงใจถือทานเอง
 • “การุณยฆาตโดยความมุ่งหมายแต่ว่าโดยอ้อม” (Voluntary and Indirect Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าแม้การดูแลและรักษาไปได้ไม่รอด ก็จะขอให้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกระทำการุณยฆาตแก่ตนเสีย โดยบางครั้งอาจจะแสดงความจำนงเป็นหนังสือ หรือเป็นพินัยกรรมชีวิต (Living Will) slotxo เอาไว้ก็ได้
 • “การุณฆาตโดยไม่มีเจตนารมณ์และก็โดยอ้อม” (Involuntary and Indirect Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยมิได้ขอความตาย แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขช่วยเหลือให้เพราะเหตุว่าความเห็นใจ

การุณยฆาตกับความคิดเห็นด้านกฎหมาย

เมืองไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อบังคับที่เข้ามารองรับหัวข้อการทำการุณยฆาตซึ่งถือว่าเป็นการรีบความตาย การุณยฆาต ก็เลยต่างจากกระบวนการทำหนังสือแสดงความตั้งใจ (Living Will หรือ Advance Directives) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 ที่เป็นการแสดงเจตจำนงของบุคคลเพื่อระบุแนวทางการรักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต

ถือได้ว่าเป็นการยืนยันสิทธิของคนเจ็บที่จะตกลงใจเกี่ยวกับตัวเอง (Right to Self-determination) ที่อยากความตายอย่างสงบเงียบตามธรรมชาติ ผิดเหนี่ยวรั้งด้วยวัสดุต่างๆจากเทคโนโลยีต่างๆโดยข้อบังคับในหลายประเทศก็ให้การสารภาพในประเด็นนี้ เป็นต้นว่า ข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก Ufabet ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส แล้วก็ประเทศสิงคโปร์

ก็เลยนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงของหมอบางกรุ๊ปที่มีข้อคิดเห็นว่า การใช้สิทธิตามมายี่ห้อ 12 ตามพ.ร.บ.นี้เป็นกรณีการุณยฆาต

จากข้อมูลในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงความตั้งใจของผู้เจ็บป่วยที่จะไม่รับการดูแลรักษาดังนี้ พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่อง

มาตรา 3

“บริการสาธารณสุข” แปลว่า บริการต่างๆอันเกี่ยวกับการผลิตเสริมสุขภาพ joker slot การคุ้มครองรวมทั้งควบคุมโรคแล้วก็เหตุที่รุกรามสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์แล้วก็บรรเทาสภาพการณ์ความเจ็บไข้ได้ป่วย และก็การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว แล้วก็ชุมชน

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” มีความหมายว่า ผู้ประกอบวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล

มาตรา 4 ให้นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ และก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกระทำการตามพ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือบอกเจตนาไม่มุ่งหมายจะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการเสียชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อเลิกการทรมาทรกรรมจากการเจ็บป่วยได้ เว็บตรง สล็อต การปฏิบัติการตามหนังสือแสดงความตั้งใจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็กระบวนการที่ระบุในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ทำตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่ให้นับว่าความประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นความไม่ถูก และก็ให้พ้นจากความรับสารภาพทั้งมวล

บทความอื่นๆทั่วไป : ละครหลงไฟ

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

pgslot365